Начало >> Заявление

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление за издаване на ЕЗОК : DOC PDF

Банка ДСК извършва безплатно услугата по попълване на заявление за издаване на ЕЗОК на място. Единствено е необходимо да се носи копие от лична карта и други документи, ако са необходими.  

ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК НА ЗДРАВНООСИГУРЕНО ЛИЦЕ

А. Заявлението се подава лично от здравноосигуреното лице.
Б. Необходими документи: Лична карта и копие със заверка „Вярно с оригинала” и подпис!
В. Начин на попълване на заявлението.
Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или на ръка четливо с печатни букви. Имената се изписват без съкращения на кирилица и латиница точно както са изписани в личната карта.
МОЛЯ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА КЪМ ВСЯКО ПОЛЕ!!!
ЗАЯВИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ПОЛЕТАТА С НОМЕРА 3, 4, 6, 7, 9 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ГЪРБА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО!
В поле №3 се попълват данните по лична карта на лицето, желаещо ЕЗОК. Постоянен адрес е този, който е записан в личната карта.
ЕГН/ЛНЧ на лицето се попълва в съответното поле ЕГН/ЛНЧ.
В поле №4 се попълват четливо на кирилица и латиница данните по лична карта на лицето така както са изписани.
В поле №7 се попълва настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, съгласно „Удостоверение за настоящ адрес”, издадено от общината на чиято територия пребивава.
В поле №9 лицето вписва датата на подаване на заявлението и се разписва.
На гърба на заявлението в „Декларацията за информираност” се попълват трите имена, дата и подпис.

ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК НА ЛИЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ ЛИЧНО

А. Заявлението се попълва и подава от упълномощено лице.
Б. Необходими документи:
1. Лична карта на упълномощеното лице.
2. Лична карта на лицето, на което ще се издава ЕЗОК – копие със заверка „Вярно с оригинала” и подпис!.
В. Начин на попълване на заявлението.
Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или на ръка четливо с печатни букви. Имената се изписват без съкращения на кирилица и латиница точно както са изписани в личната карта.
МОЛЯ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА КЪМ ВСЯКО ПОЛЕ!!!
ЗАЯВИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ПОЛЕТАТА С НОМЕРА 3, 4, 6, 7, 9 И НА ГЪРБА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПЪЛНОМОЩНОТО!
В поле № 3 се попълват данните по лична карта на упълномощеното лице.
ЕГН/ЛНЧ на лицето, на което ще се издава ЕЗОК се попълва в съответното поле ЕГН/ЛНЧ.
В поле № 4 се попълват имената и датата на раждане по лична карта на лицето, на което ще се издава ЕЗОК.
В поле № 6 се попълват данните по лична карта на лицето
В поле №7 се попълва настоящ адрес по лична карта на лицето, на което ще се издава ЕЗОК.
В поле №9 се попълва попълва датата на подаване на заявлението и се разписва упълномощеното лице.
На гърба на заявлението в „Декларацията за информираност” се попълват трите имена, дата и подпис на лицето, на което ще се издава ЕЗОК.
На гърба на заявлението се попълва „Пълномощно” от лицето, на което ще се издава ЕЗОК.

ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК НА ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ

А. Заявлението се попълва и подава от родител или настойник на детето.
Б. Необходими документи:
1. Лична карта на родителя/настойника.
2. Акт за раждане на детето или документ удостоверяващ права на настойник/родител. - оригинал и копие.
3. Задграничен паспорт – оригинал и копие (ако има такъв).
В. Начин на попълване на заявлението.
Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или на ръка четливо с печатни букви. Имената се изписват без съкращения на кирилица и латиница точно както са изписани в личната карта.
МОЛЯ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА КЪМ ВСЯКО ПОЛЕ!!!
ЗАЯВИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ПОЛЕТАТА С НОМЕРА 3, 4, 6, 7, 9 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ГЪРБА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО!
В поле № 3 се попълват данните по лична карта на родителя/настойника.
ЕГН/ЛНЧ на детето се попълва в съответното поле ЕГН/ЛНЧ.
В поле № 4 се попълват имената и датата на раждане на детето по задграничен паспорт (ако има такъв) или акт за раждане.
В поле № 6 се попълват данните от задграничен паспорт (ако има такъв).
В поле №7 се попълва настоящ адрес по лична карта на родителя/настойника.
В поле №9 родителя/настойника вписва датата на подаване на заявлението и се разписва.
На гърба на заявлението в „Декларацията за информираност” се попълват трите имена, дата и подпис на родителя/настойника.

ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА МЕЖДУ 14 и 18 г.

А. Заявлението се попълва и подава от родител или настойник на лицето.
Б. Необходими документи:
1. Лична карта на родителя/настойника.
2. Акт за раждане на лицето или документ удостоверяващ права на настойник/родител - оригинал и копие.
3. Лична карта на лицето – оригинал и копие и копие със заверка „Вярно с оригинала” и подпис! (ако има такава).
В. Начин на попълване на заявлението.
Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или на ръка четливо с печатни букви. Имената се изписват без съкращения на кирилица и латиница точно както са изписани в личната карта.
МОЛЯ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА КЪМ ВСЯКО ПОЛЕ!!!
ЗАЯВИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ПОЛЕТАТА С НОМЕРА 3, 4, 6, 7, 9 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ГЪРБА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО!
В поле № 3 се попълват данните по лична карта на родителя/настойника.
ЕГН/ЛНЧ на лицето се попълва в съответното поле ЕГН/ЛНЧ.
В поле № 4 се попълват имената и датата на раждане по лична карта на лицето.
В поле № 6 се попълват данните по лична карта на лицето.
В поле №7 се попълва настоящ адрес по лична карта на лицето.
В поле №9 родителя/настойника вписва датата на подаване на заявлението и се разписва.
На гърба на заявлението в „Декларацията за информираност” се попълват трите имена, дата и подпис на родителя/настойника.

ОБЩИ

СРОК НА ИЗДАВАНЕ – 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
СРОК НА ВАЛИДНОСТ – 1 година, с изключение на:
- за пенсионери – 10 години;
- за лица до 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година;
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЕЗОК - може да се извърши 25 календарни дни преди изтичане крайния срок на картата.
КРАЖБА/ИЗГУБВАНЕ/УНИЩОЖАВАНЕ - лицето подава уведомление по образец в РЗОК.
ЗАЯВЛЕНИЯ – приема се само типова бланка.
ТЕЛК – в случай на наличие на ТЕЛК се изисква оригинал и копие.
Когато лицето няма документ за самоличност (лична карта) поради изтекъл срок, изгубване, то няма право да подаде ново заявление за издаване на ЕЗОК до излизането на новият му документ за самоличност.

Сподели