Начало >> Какви права ни дава ЕЗОК
МОИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

КАК БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ПРЕБИВАВАНЕ ИЛИ ПРЕСТОЙ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

От 1 януари 2007 година за България станаха директно приложими разпоредбите на европейските регламенти, уреждащи въпросите на социалното и здравното осигуряване - в контекста на правото на свободно придвижване на хора в рамките на Обединена Европа.

При евентуално противоречие между националното и европейското законодателства - в социално - и в здравноосигурителната сфера, задължително се прилагат разпоредбите на европейското право.
Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария:
краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване).
Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. Определянето на компетентната държава за социалното и здравното осигуряване на гражданите се извършва съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) 1408/71 за координация на системите за социална сигурност в Европа. Основно правило за определяне на компетентната държава е, че това е държавата по основната трудова заетост – като наети или самостоятелно заети лица. В тази категория влизат всички граждани, които извършват (активно население), или са извършвали (пенсионери) някаква трудова дейност на територията на някоя от държавите от Обединена Европа. Към същата категория се причисляват и лицата в нетрудоспособна възраст (непълнолетни, ученици, редовни студенти и редовни докторанти) и безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца). Следователно всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване само в една (компетентната) държава. Ако правата на здравно осигуряване са непрекъснати в компетентната държава, гражданите имат право при необходимост да ползват медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване от държавата по престоя или пребиваването им. Медицинска помощ в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена само от лечебни заведения или лекари, работещи с договор към обществената система на здравеопазване в съответната държава. Това право се реализира по следния начин:

ТУРИЗЪМ – КРАТСКОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА - ГОСТУВАНЕ

При временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др.) на български здравноосигурени граждани в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария:
- Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция (НЗОК). При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ българските граждани следва да представят своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар и ще бъдат равно третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва предварително планираният временен престой в съответната държава - по медицински причини. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса – тя се заплаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване при завръщането в България;

- Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи в себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната институция в мястото на престоя) трябва спешно да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез писмо или с формуляр Е 107) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса (или НЗОК) следва да изпрати исканото удостоверение в болницата (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България. Ако пациентът не разполага с координатите на своята РЗОК, той може да се обърне за съдействие към българския орган за връзка за здравното осигуряване – Централно управление на НЗОК, дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” (тел. : 00 359 2 965 9 116/130, факс 00 359 2 965 91 24);

РАБОТА – ДЪЛГОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА - ПЕНСИОНЕРИ

Дългосрочно пребиваване на български здравноосигурени граждани в ЕС и ЕИП:
- Когато работещ български здравноосигурен гражданин е командирован от български работодател за извършване на определена работа в друга държава– членка (ДЧ) за срок, не по-кратък от 12 месеца, той може да се регистрира към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр Е 106. С Е 106 командированият гражданин, и придружаващите го членове на семейството му, се регистрират към чуждата здравна система за срока на командироването. Членовете на семейството се вписват от приемащата държава, чието законодателство определя кръга на „членове на семейството”. Тези лица ще могат при необходимост да ползват медицинската помощ в държавата по пребиваване, която е гарантирана за местните осигурени лица. Ако командированият българин и семейството му отидат временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидни ЕЗОК, издадени в България. Формуляр Е 106 се издава от съответната РЗОК, като там се попълва заявление до директора на касата; прилага се копие от личната карта или от задграничния паспорт; прилага се копие от заповедта за командироване в другата държава; задължително в РЗОК се представя и европейски формуляр Е 101 „Удостоверение за приложимото законодателство” или Е 103 „Упражняване на право на избор” (на приложимо за лицето законодателство). Формуляри Е 101 и Е 103 от началото на 2008 година ще се издават от Националната агенция за приходите (НАП). Формуляр Е 106 се използва в следните случаи:
- за командировани на работа в друга държава от ЕО граждани;
- за погранични работници;
- за сезонни работници – за времето на сезонната работа, но за не повече от 8 месеца;
- за дипломати и консулски служители, и за членове на семействата им;
- за моряци, живеещи в една държава от ЕС, но плаващи под флага на кораб, регистриран в друга държава от ЕС;
- за държавни служители, командировани от българска държавна институция на работа в официалните европейски структури;
- За регистрация на членове на семейството на работещо в България лице, към здравноосигурителната система на друга държава от ЕС се използва европейски формуляр Е 109. Той се издава на здравноосигурени в България членове на семейството на лице, което остава в България, а членовете на семейството му ще пребивават дългосрочно в държава от ЕС/ЕИП. Тъй като в България здравноосигурителните права са лични, тези членове на семейството следва да не прекъсват заплащането на здравните си вноски в България. Ако тези лица прекъснат здравноосигурителните си права в България, НЗОК ще изпрати на чуждата осигурителна институция формуляр Е 108 за прекратяване или спиране правото на медицинска помощ за сметка на българската система. След регистрацията на членовете на семейството в другата държава, те следва да върнат на НЗОК своите издадени в България ЕЗОК. Европейска здравна карта ще им бъде издадена от местната здравноосигурителна система. Срокът на валидност на Е 109 се декларира пред НЗОК от заявителя. Следва да се отбележи, че удостоверяването на здравноосигурителни права в чужбина може да се осъществи и срещу представяне на валидна българска ЕЗОК.;
- За регистрация в ЕС/ЕИП на кандидати за българска пенсия (до момента на отпускането на пенсията) и за членовете на семействата им, които ги придружават, се използва формуляр Е 120. Процедурата за получаване на формуляра и за извършване на регистрацията в чужбина е същата, както за Е 109. Срокът на валидност на Е 120 е до началото на отпускане на пенсията. Употребата на този формуляр е крайно ограничена, като в тези случаи при необходимост от медицинска помощ се използва валидна ЕЗОК;
- За регистрация в ЕС/ЕИП на пенсионери и за членовете на семействата им, които ги придружават, НЗОК издава формуляр Е 121. Част от данните във формуляра се попълват от РЗОК по местоживеене, а друга част се попълва от районните поделения на НОИ. Формулярът може да бъде изискан от НЗОК от чуждата здравна система и по официален път – с изпращане на формуляри Е 107 или Е 001. При регистрацията на лицата в чужбина, те са задължени да върнат в България своята ЕЗОК. Такава карта ще им бъде издадена от другата държава. Срокът на валидност на Е 121 е една година от посочената от НЗОК дата за регистрация в чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ

Особености за ползването на медицинска помощ в ЕС/ЕИП от български ученици, редовни студенти и докторанти:
- Медицинската помощ се ползва само срещу предоставяне на валидна българска ЕЗОК. За целта учащите следва да не прекъсват своето здравно осигуряване в България. Ако те са редовни студенти до 26-годишна възраст, непълнолетни или ученици (до завършване на средното образование), здравните им вноски са за сметка на републиканския бюджет на България. Необходимо е редовните студенти до 26-годишна възраст да представят в Националната агенция за приходите удостоверение от чуждото учебно заведение, че са редовни студенти там - с цел заплащане на здравните им вноски от републиканския бюджет;
- Ако български студент в държава от ЕС/ЕИП започне и легална работа там, той ще трябва да се осигурява в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване и за издаване на всички необходими европейски документи ще е държавата по месторабота. Когато такъв студент се завърне за ваканция или на гости в България, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната – срещу представяне на валидна чуждата ЕЗОК;
- Ако от български студент чуждата здравноосигурителна институция поиска да се осигурява и там, студентът може да се позове на Решения № 190, 194 и 198 на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти в ЕС (АК). Разпоредбите на тези решения са задължителни за всички държави, които прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност в ЕС. В Решение № 190 са описани всички задължителни параметри и реквизити на ЕЗОК, а в Решения № 194 и 198 е записано, че ЕЗОК замества и формуляр Е 128 (за право на медицинска помощ в друга държава – за студенти и учащи). Ако студентът разполага с валидна българска ЕЗОК, срещу нея той може да получи необходимата му медицинска помощ в другата държава. Информация за вида на всички европейски ЕЗОК на държавите в ЕС може да бъде прочетена и на официалния сайт на НЗОК – www.nhif.bg, в рубриката „Международно сътрудничество” („Европейска интеграция” – The European Health Insurance Cards);
- Ако български редовен студент в държава от ЕС/ЕИП е бил здравноосигурен в България, а е заплатил вноски и към чуждата здравноосигурителна система, сумите за тези вноски след 01.01.2007 г. могат да бъдат възстановени от осигурителната институция на другата държава след представяне на формуляр Е 104 „Удостоверение за сумиране на осигурителни периоди”. Формуляр Е 104 се издава от ЦУ на НЗОК.

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/ ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В СЛУЧАИТЕ НА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Съгласно Решение № 195 от 23.03.2004 г. на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти (АК), бременността и раждането попадат в обхвата на неотложно необходимите медицински грижи, поради което необходимата медицинска помощ при временен престой в друга ДЧ се предоставя единствено срещу представяне на валидна ЕЗОК и документ за самоличност – без ограничения във вида на помощта. Същото се отнася и за студентките, на които предстои раждане в друга ДЧ.
Бременните жени, осигурени в друга ДЧ и пребиваващи временно в България (вкл. и като редовни студентки), трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар, който да ги включи в своята пациентска листа за срока на престоя им у нас – до раждането на детето. Необходимите медицински грижи (извънболнична помощ, специализирана помощ, лабораторни изследвания, болнична помощ и раждане) се получават по реда, определен за гражданите на съответната държава.

ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ

Удостоверяване на здравноосигурителни периоди, придобити в друга държава от ЕС/ЕИП - за български граждани, които се завръщат в България:
- С формуляр Е 104 съответната осигурителна система удостоверява пред българската система (пред Националната агенция за приходите) какви са периодите на трудова заетост в конкретната ДЧ, през които лицето е било социално и/или здравно осигурявано там. По този начин периодите на здравно осигуряване от ЕС/ЕИП ще бъдат признати и лицето отново ще „влезе” в българската здравноосигурителна система.
- Ако осигуреното лице е било регистрирано в чужбина с Е 109 или с Е 121, при окончателно завръщане в България то трябва да се обърне към РЗОК по местоживеене и да удостовери, че действието на издадения формуляр следва да се прекрати. За тези лица НЗОК заплаща в ЕС разходи за медицинска помощ по средни суми - независимо дали такава помощ е ползвана по време на дългосрочния престой в чужбина. Ето защо ако здравната каса в България не е информирана за завръщането на тези лица в България, тя ще продължи да изплаща средните суми в другата държава. След това НЗОК ще търси по съдебен ред от тези лица възстановяване на неправомерно изплащаните в чужбина разходи и лихвите по тях.
- При временно пребиваване в България (отпуск, екскурзия, гостуване при роднини и др.), осигурените в други държави от ЕС/ЕИП български граждани, могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадена от другата държава по осигуряването. Те трябва да представят Европейска здравноосигурителна карта или Сертификат за временно заместване на ЕЗОК (на хартиен носител), издадени от съответната осигурителна институция.
- Български граждани, които се осигуряват в друга държава членка, и желаят да получат планово болнично лечение в България, представят пред българското лечебно заведение (което предварително е потвърдило приема им за планово лечение) формуляр Е 112, издаден от компетентната чужда осигурителна институция. С този формуляр тя потвърждава своето съгласие за лечение в България за нейна сметка.

Важно е да знаете:

- Съгласно Регламент (ЕИО) 1408/71, всички здравноосигурени граждани в Обединена Европа са длъжни да информират компетентната си здравноосигурителна институция за всяка промяна в тяхното състояние (осигурително, здравно) и за промените в тяхното място на пребиваване.
- Ако в държавата по пребиваване или престой местното законодателство изисква от собствените осигурени граждани да заплащат определена потребителска такса или има регламентирано доплащане за медицинска помощ, това се прилага и спрямо гражданите на останалите държави от ЕО. Тези суми са за сметка на осигуреното лице.
- Ако в държавата по пребиваване или престой се наложи ползване на медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане (когато не може своевременно да бъде представена ЕЗОК или удостоверение за временното й заместване, или по други обективни причини), последващо НЗОК може да възстанови направения в чужбина разход след завръщане в България. Сумите, подлежащи на възстановяване, се уточняват между НЗОК и местната здравна институция в чужбина. При заплащане на здравни услуги от извънболничната или амбулаторната медицинска помощ (когато състоянието на пациента не е било неотложно или спешно), възстановяването на направения разход на гражданите е по нормативно установените за същата помощ български тарифи.
- При необходимост от болнична помощ, компетентната здравноосигурителна институция заплаща в чужбина само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински грижи. Транспортните разходи, разходите за хотел, разходите за придружител, както и всички „екстри” се заплащат от пациента.
- ЕЗОК не покрива разходите за транспортиране на пострадал с линейка до дома или друго място, извън обхвата на спешна помощ. Неспешно транспортиране с линейка се заплаща. Тарифите във всяка държава са различни и трябва предварително да се запознаете с тях. За пострадали български граждани, които имат нужда да бъдат транспортирани до България следва да знаете, че подобен транспорт се извършва от специализирани компании за частни линейки. Българските компании са значително по-евтини. Всеки случай се изчислява съобразно състоянието на лицето и разстоянието. Трябва да се внимава в подбора на квалифициран превозвач, поради огромното предлагане от нерегламентирани превозвачи. Една единствена българска фирма оперира на територията на цяла Европа.

Сподели